Стартиране изпълнението на договор № BG-RRP-3.005-5025-C01

На 10.7.2023 г. ЕКОДОМ ГРУП 2 ООД подписа договор BG-RRP-3.005-5025-C01 по проект с наименование „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Кратко описание на проекта/информацията
Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация и Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay- per-click) реклама.

Цел/и на проекта/информацията
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Краен получател: ЕКОДОМ ГРУП 2 ООД

Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023 г.
Край: 10.07.2024 г.

Дата: 10.07.2023 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от крайния получател и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД.

Имате нужда от мебели по поръчка и интериорен дизайн?